Szabolcsi Miklós

Név:

Szabolcsi Miklós

Életrajzi adatok:

Nyelv- é s Irodalomtudományok Osztálya
irodalomtörténész; irodalomtudomány, XX. sz. magyar irodalma;
egyetemi tanár
szül.: Bp. 1921.III.3.
lev.tag: 1965.IV.23.
oszt. elnökh. : 1970. II. 4 – 1973. V. 18.
oszt. elnök: 1973. V. 18.
Székfoglaló:
A verselemzés kérdéseihez. (József Attila: Eszmélet.) Bp. 1968,
Akadémiai K. 123 p. / Irodalomtörténeti füzetek. 57./
Felolv.: 1967. IV. 24.

 

Szabolcsi Miklós, Bp„ 1921. márc. 3., Bp., 2000. szept. 2.,
irodalomtörténész.
– Nagybátyja Szabolcsi Bence akadémikus. 1943-ban a Pázmány Péter Tud.egy.-en szerzett m.-francia szakos középisk. tanári okleve­let.
Az irodalomtud. kandidátusa (1960), doktora (1963). Az MTA tagja (1. 1965. ápr. 23., r. 1976. máj. 7.), 1970-73-ban az I. Oszt. elnökhelyettese, 1973-85-ben elnöke. 1985-1995 között a TMB, 1995-98-
ban a Doktori Tanács tagja. 1981-84-ben a Modern Nyelvek és Irodal­mak Nemzetközi Szöv. (FILLM) elnöke, majd tb. elnöke. József Attila-díj (1959, 1964), Állami Díj (1980). – 1945-48-ban és 1950-53-ban
középisk. tanár, 1948-50-ben a VKM munkatársa, 1953-56-ban a Csil­lag főszerkesztő-helyettese. 1956-1980 között az MTA Irodalomtört.
(1968: Irodalomtud.) Int. tud. főmunkatársa, oszt.vezetője, 1967-80-ban ügyvezető ig. 1981-88-ban az Orsz. Pedagógiai Int. főig. 1962-
65-ben a KLTE ВТК egy. tanára, 1965-66-ban a Sorbonne (Párizs) vendégprof. 1980-tól az ELTE-n tanít, 1988-94-ben a 20. sz.-i m. Írod.
tanszék egy. tanára, 1994-95-ben tud. tanácsadó, 1998-tól prof. emeritus. – Kut. területe: Pályája kezdetén a stíluskutatás elméleti
kérdései, a m. Írod. stílustörténete, a verselemzés kérdései foglalkoz­tatták. 1949-től bekapcsolódott a m. irodalomtört. marxista újjáérté-
kelésébe: e munkájának eredménye az akadémiai irodalomtört. V-VI. köt. szerkesztése és részbeni írása. Később József Attila élete és pályá­ja
foglalkoztatta. Részt vett művei kritikai kiadásának előkészítésé­ben, majd prózai művei editio maiorja kiadásában, kiadta a rá vonat­kozó
emlékezéseket, majd – négy kötetben – megrajzolta élet- és pá­lyaképét. E munkához kapcsolódva kezdett foglalkozni az avantgárd
kérdéseivel. Máig világszerte idézett kutatásait később kiterjesztette a neoavantgárdnak nevezett jelenségcsoportra is. Felvázolta a 20.
sz.-i világirodalom főbb áramlatainak történetét. Több magyar író (Weöres, Szabó Lőrinc, Karinthy Frigyes, Balázs Béla, Kassák Lajos,
Radnóti Miklós) műveiről írt tanulmányokat. 1959-61-ben az Élet és Irodalom felelős szerk.
F. m.: József Attila Összes Művei III. Cikkek, tanulmányok, vázlatok (Bp., 1958); Fiatal életek indulója. József Attila pályakezdése (Bp., 1963); A verselemzés kérdései­hez. József Attila: Eszmélet (Bp., 1968); Jel és kiáltás. Az avantgárd és neoavantgárd kérdéseihez (Bp., 1971); A clown mint a művész önarcképe (Bp., 1974); Érik a fény. József Attila élete és pályája 1923-1927 (Bp., 1977); Világirodalom a 20. században.
Főbb áramlatok (Bp., 1987); Kemény a menny. József Attila élete és pályája 1927-1937 (Bp., 1992); Kész a leltár. József Attila élete és pályája 1930-1937 (Bp., 1998). írod.: Kabdebó Lóránt: Sz. M. 75. születésnapjára (írod.tört., 1996); Kulcsár-Szabó Ernő: Az újraértés küszöbén (írod.tört., 1996); Válogatott bibliográfia. Összeáll. Janzer Frigyes (Irod.tört., 1996); Tverdota György: Egy beteljesedett vállalkozás (M. Tud., 1999).
Székfoglaló: A verselemzés kérdéseihez. (József Attila: Eszmélet.) Elhangzott: 1967. ápr. 24. (Bp., 1968. Irod.tört. füzetek); Halandzsa (nyelv és valóság Karinthy Frigyes életművében). Elhangzott: 1977. nov. 14. [MTAT1825-2002]

Akadémikus ajánlás:

Székfoglaló:

Publikációs lista:

Magyar Tudományos Művek Tára

Digitalizált művei az MTA KIK gyűjteményében:

Művei az MTA KIK gyűjteményében:

http://opac.mtak.hu/F/?func=find-aut-bib&find_request=SZABOLCSI^MIKLOS^1921^2000&find_code=AUT&find_base=mta01

Emlékkötet/bibliográfia:

Nekrológ: